Het Volk, 2 december 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De bedreiging van Armenië

Een Oproeping van het Internationaal Socialistisch Bureau

Wij ontvingen het volgende schrijven:

Waarde Partijgenoot,

Door bemiddeling van het Italiaansche gezantschap in Brussel hebben wij het volgende telegram uit Tiflis ontvangen:

Camille Huysmans, Volkshuis, Brussel.

Sinds 27 September vallen aanzienlijke strijdkrachten van Kemal de Armeensche republiek aan in de richting van Olti, Karakurt, Karurgno en Bardus. Onder den druk sterkere legers en na bloedigen strijd moesten de Armeensche troepen de steden Kagischman, Sarikanineh en Mardenek ontruimen. De vijand bevindt zich op het ooogenblik 14 K.M. van Kars en poogt een zij-aanval te doen op Alexandropol. Deze aanval bedreigt het Armeensche volk met den ondergang. Wij beschouwen het als een dringende noodzakelijkheid, dat het Armeensche volk tegen dezen even verraderlijke en brutalen als uitgelokten aanval, daadwerkelijk beschermd wordt.

Wij zijn er van overtuigd, dat de internationale kommissie, die zich hier van den toestand van Armenië overtuigen kan, onze opvatting zal deelen en wij verzoeken u geen moeite te sparen het Armeensche volk den steun van de socialistische partijen van Europa te verzekeren.

(w.g.) DE BROUCKERE.
KAUTSKY.

Na de afzending van dit telegram zijn Kars en Alexandropol in handen van Kemal gevallen, die intusschen reeds dicht bij Erivan, de hoofdstad van Armenië staat. Daardoor is een aktie tot redding der Armeensche republiek nog dringender geworden. Zooals gij weet, heeft de in Genève vergaderende Volkenbond het nu ook noodig gevonden tot een aktie ten gunste van Armenië te besluiten. Het is echter de plicht van de socialistische partijen er voor te zorgen, dat dit besluit niet alleen op papier blijft bestaan of door eigenbelangen wordt vervalscht.

Wij verzoeken u dringend aan deze zaak ten spoedigste uw aandacht te wijden en haar in de partijpers te behandelen.

Met socialistischen groet,
w.g. CAM. HUYSMANS.

Een Wapenstilstand Gesloten

Reuter meldt uit Konstantinopel van 30 November:

"Een telegram uit Tiflis bevestigt het bericht, dat een wapenstilstand gesloten is tusschen Turken en Armeniërs. De vredesonderonderhandelingen zijn 25 November te Alexandropol begonnen."

top