Het Volk, 16 december 1922
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Konferentie te Lausanne

Het Vraagstuk van de Minderheidsrechten

Uit Lausanne wordt van gisteren gemeld:

Naar verwachting was het heden weder een kalme dag. De sub-kommissie voor het minderheden-vraagstuk is haar werkzaamheden begonnen, waarbij de Turksche gedelegeerden toonden, dat het hun ernst was, toen zij gisteren zoo groote toezeggingen op het gebied van de bescherming der minderheden deden. De subkommissie stelde tien punten vast, die door haar zullen besproken worden, namelijk:

1. Algeheele amnestie.

2. Algemeene waarborgen voor vrijheid en bescherming der minderheden van ras, taal en godsdienst.

3. Voortzetting van de hulpverleening aan personen die van hun familie gescheiden en op abnormale wijze sinds 1914 van hun bezittingen verstoken zijn.

4. Vrijheid van emigratie en van beweging binnen Turkije.

5. Burgerlijke, godsdienstige en staatsburgelijke gelijkheid.

6. Vrijstelling van militairen dienst.

7. Vrijheid van opvoeding en van stichting van liefdadige instellingen.

8. Wettelijke erkenning van kerkelijke lichamen.

9. Waarborgen voor verzekering der minderheidsrechten en samenwerking met den Volkenbond.

10. Stichting van een eigen tehuis voor de Armeniërs.

De Turken verklaarden alle punten in beginsel volkomen te aanvaarden, behalve het nationale tehuis voor Armeniërs. Eerst weigerden zij zelfs, dit in de sub-kommissie te bespreken, doch de voorzitter betoogde, dat de diskussie in de voltallige kommissie hierover geenszins uitgeput was. Toen stemden de Turken toe in een nadere bespreking.

Ten aanzien van de vrijstelling van den militairen dienst verklaarden de Turken zich voornemens, den militairen dienstplicht in te voeren, doch met het recht om vrijstelling te koopen zoowel voor Christenen als voor Mohammedanen.

De algemeene indruk was hoogste bevredigend.

top