Utrechts Nieuwsblad, 5 oktober 1895
Bron: het Utrechts Archief

Onlusten in Konstantinopel

De onverbeterlijke, spreekwoordelijk geworden langzaamheid der Turksche regeering heeft reeds tot menige onaangenaamheid aanleiding gegeven. En thans is zij de oorzaak geworden van een bloedbad in de straten Konstantinopel. De "Daily News"ontvangt van haren correspondent over die gebeurtenis een mededeeling, waaraan het volgende ontleend is: Zondag zou de groote demonstratie van de Armeniërs plaats hebben, die aandringen op het invoeren van hervormingen. De Porte verzocht den Patriarch te willen zorgen voor het uitstellen der betooging; doch deze antwoordde dat zijn landgenooten vertwijfeld waren en op de vervulling der eens gegeven beloften wilden houden. Hoewel hij zich er liever buiten hield, wilde de opperpriester echter wel beloven te doen wat hij kon, om onlusten te vermijden.

Op verzoek van den Patriarch werd de betooging tot Maandag uitgesteld. De vertegenwoordiger van den opperpriester zou dan naar het paleis gaan en den sultan een smeekschrift overhandigen. Een groot aantal Armeniërs had zich daarbij aangesloten. Doch de politie zette de straten af, die naar de Porte voerden. Toen de Armeniërs opdrongen, maakte de politie van de wapens gebruik en schoot zij ten slotte op de betoogers. De hulp van cavalerie werd ingeroepen. Een groot aantal personen werd gedood of gewond, zoowel Turken als Armeniërs.

Verbitterd trok een groep Armeniërs de stad in, naar het paleis van den minister van justitie, waar ruiten werden ingeslagen en schoten werden gelost, zoodat de minister zelfs lichtgewond werd. De "Daily News" begroot het aantal dooden en gewonden op dertig. In de stad heerscht groote opgewondenheid. Alle winkels zijn gesloten. Voortdurend hebben arrestatiën plaats.

En het Engelsche eskader ligt nog steeds bij Lemnos, aan den ingang der Dardanellen. De bedreiging dat het eskader de Bosporus zou binnenvallen, kan nu worden ten uitvoer gebracht. Te meer daar zelfs in de officieele berichten wordt gemeld, dat de Turksche bevolking van Konstantinopel, zich gekeerd heeft tegen de Armeniërs.

Deze uitbarsting van fanatisme maakt een spoedige voorziening dringend noodig.

top