De Telegraaf, 6 december 1922
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Pauselijke bemoeiingen in zake prins Andreas

(Berlijn - Telefoon.)

LAUSANNE, 5 dec. — De Paus heeft heden een schrijven tot de conferentie gericht, waarin hij verklaart, alarmeerende berichten uit Constantinopel te hebben ontvangen. Onder de Christenheid te Constantinopel en onder Armeniërs in Klein-Azië heerscht een paniekstemming. Hun leven en bezittingen worden bedreigd. Om die reden doet de Paus een beroep op de conferentie om spoedig doeltreffende maatregelen te nemen voor de bescherming van deze toch al zoo zwaar beproefde bevolking.

(Berlijn - Telefoon.)

LAUSANNE, 5 dec. — Ismet Pasja beeft geprotesteerd tegen de nota van den Paus, en in zijn protest, o.m. verklaard, dat de Paus zich in moeilijker tijden dan de tegenwoordige zeer erkentelijk en dankbaar heeft getoond voor de wijze, waarop de Christenen in Klein-Azië door de Turken zijn behandeld. Aan deze behandeling, aldus Ismet Pasja, is thans niets veranderd.

top