De Telegraaf, 6 december 1922
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De bescherming der Armeniërs

(Van onzen correspondent.)

BRUSSEL, 5 dec. — De katholieke afgevaardigde, Tschoffen, heeft heden in de Kamer den minister van Buitenlandse Zaken geïnterpelleerd over het nakomen van de belofte door de geallieerden tijdens de oorlog gedaan betreffende de bescherming van de Armeniërs. Tschoffen stelde de vraag, of België zal toelaten, dat de verdragen, die het dienaangaande heeft onderteekend, worden geschonden.

De socialistische afgevaardige, Vandervelde, was van meenig, dat België zich moeilijk in deze kwestie kan mengen, daar Belgische gedelegeerden te Lausanne zich alleen met economische kwesties kunnen inlaten. Spreker achtte het beter, voor de bescherming van de Armeniërs een beroep te doen op den Volkenbond.

Minister Jaspar verklaarde, dat België er te Lausanne bij de geallieerden op aandringt, dat zij hun volledigen moreelen steun aan Armenië zullen geven. Armenië werd bij het verdrag van Sèvres onafhankelijk verklaard, zeide de minister, en geen lichaam is meer geroepen om het verdrag te handhaven dan de Volkenbond, die zich reeds eerder met de Armeensche kwestie heeft bezig gehouden.

Hymans, de Belgische vertegenwoordiger in den Volkenbond, sloot zich bij deze woorden aan.

top