De Telegraaf, 23 december 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turksche hervormingsplannen

CONSTANTINOPEL, 23 December. (Reuter.) Het ontwerp tot hervorming der Armeensch-Koerdische provincies gelijkt op de organisatie der drie Macedonische vilajets, zooals die door de Porte op het oude program van Muerzsteg werd voorgesteld. Het ontwerp zal worden toegepast op de vilajets Bitlis, Van, Diarbekir, en Mamouret-ul-Aziz.

Totdat de orde in deze provincies hersteld zal zijn, laat het ontwerp alle bestuurswetten van het keizerrijk in de 4 vilajets van kracht blijven. In het ontwerp wordt voorts de instelling eener speciale commissie voorzien, die een inspecteur-generaal en 6 leden omvat, waarvan 3 muzelmannen, 2 Armeniërs en 1 Chaldeeër. De commissie zal gepresideerd worden door een buitenlandsch adviseur, die op de hoogte is van de plaatselijke aangelegenheden en in Turkschen dienst is.

De door de Porte te benoemen inspecteur zal onafzetbaar zijn.

Deze hervormingen worden in Armenische kringen echter als onvoldoende beschouwd.

top