Het Nieuws van den Dag, 6 oktober 1900
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsch Nieuws

Omtrent den moord op de Armeniërs te Spaghank – welke gruwel door de Turksche autoriteiten wordt ontkend, op grond van afgedwongen valsche verklaringen – worden nu weder eenige nadere bijzonderheden bericht.

De bewoners van Spaghank zetten, sinds den aanval van de Kurden in het vorig jaar, 's nachts geregeld wachten uit, om te waarschuwen bij een nieuwen aanval.

De wachten hadden juist hun ronde gedaan en de dag begon aan te breken, toen een jong Armeniër bespeurde, dat het dorp was omsingeld.

Hij maakte alarm, en alle dorpelingen liepen in groote angst dooreen. Bijna niemand dacht aan tegenweer. Alleen dertien jonge mannen trachtten, met geweren gewapend, door de aanvallers heen te breken. Twee van hen werden gedood; zij schoten één soldaat neder en de anderen ontvluchtten.

Voor het overige ontmoetten de Kurden en soldaten nergens tegenstand. Zij doodden allen, die hun in handen vielen: mannen, vrouwen en kinderen. Eenige menschen vluchtten in de kerk, maar dat gebouw werd in brand gestoken, en zij kwamen in de vlammen om.

Hoe groot het aantal slachtoffers is, weet men niet juist, omdat vele dorpelingen nog konden vluchten; maar er zijn zeker wel 100 vermoord.

De Kurden hoopten de doode lichamen opeen, overgoten die met petroleum en staken ze daarna in brand.

Het dorp, dat uit 30 à 35 huizen bestond, is nu niets meer dan een puinhoop.

Volgens berichten uit Erzerum hebben de Kurden den Russischen Consul en een Russischen Kolonel bij Erzindjan aangevallen, van hunne bagage beroofd en twee soldaten van hun escorte gedood.

Vijf Kurden werden door de aangevallenen neergeschoten.

top