Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 juni 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Balkan

Het bericht uit Konstantinopel, dat de Fransche regeering een program van hervormingen voor Armenië heeft voorgesteld, noemt de Echo de Paris onjuist.

Rusland heeft daartoe het initiatief genomen en zijn voorstel strekt om de zes wilajets van Klein-Azië, waar de Armeniërs wonen, een zekere mate van zelfbestuur te geven, onder toezicht van Europa.

Daarover wisselen de mogendheden thans van gedachten. Daar de besprekingen wel lang kunnen duren, heeft Frankrijk in overweging gegeven, Turkije te verzoeken, een inspecteur-generaal over Armenië te benoemen. Vier der mogendheden hebben hun instemming met dit denkbeeld betuigd.

top