Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 mei 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië

De turksche grootvizier heeft, naar men zich herinnert, aan een afvaardiging van Armeniërs beloofd een commissie naar Oostelijk Klein-Azië te zenden om er hervormingen in te voeren.

Daarvan kan niet komen, omdat men niemand kan vinden, die voorzitter van de commissie wilde worden en ook omdat geen Armeniër er lid van wilde wezen. (Volgens een ander bericht echter zal Hoessein Hilmi, thans Turksch gezant te Weenen, aan het hoofd van de hervormingscommissie worden geplaatst.)

De gemengde raad van het Armeensche Patriarchaat heeft verder de beloften, die de grootvizier aan bovenbedoelde afvaardiging heeft gegeven, onvoldoende bevonden en de Nationale Armeensche Vergadering zou heden besluiten nog een laatsten stap bij den grootvizier te doen om een bindende en ondubbelzinnige verklaring te verlangen, dat alle gewenschte hervormingen onverwijld worden ingevoerd.

top