Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 december 1927
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeensche vluchtelingen

Een belangrijke toezegging van de Grieksche regeering.

GENÈVE, 22 December. (Part.) Nadat vorige week de Roemeensche regeering aan den Volkenbond had laten weten, dat Roemenië bereid is ₤ 1000 bij te dragen voor de kosten van de verplaatsing der Armeensche vluchtelingen naar de republiek Erivan in den Kaukasus, heeft thans de Grieksche regeering een mededeeling aan het Volkenbonds-secretariaat doen toekomen, die de kansen op verwezenlijking van het plan-Nansen belangrijk verhoogt. De Grieksche regeering heeft namelijk medegedeeld, bereid te zijn 25 pct. van de totale kosten te willen dragen. In den brief aan den Volkenbond brengt de Grieksche regeering in herinnering, wat Griekenland reeds gedaan heeft ten gunste van de Armeensche vluchtelingen. Griekenland meent echter, dat het de plicht der Volkenbondsstaten is, nog verderen steun aan de Armeniërs te verleenen. De Grieksche regeering spreekt de hoop uit, dat andere, financieel voorspoediger landen, thans ook het hunne zullen doen om den Armeniërs, door hen naar de republiek Erivan te helpen verplaatsen, rust te geven en de gelegenhied om door werk in hun onderhoud te voorzien, die hun thans ontbreekt. Daardoor zullen de ongelukkige slachtoffers van den oorlog in het nabije Oosten de ondersteuning verkrijgen, die de Volkenbond in vorige jaren hun steeds in veel grootere mate reeds had toegezegd.

top