Nieuwsblad van het Noorden, 21 juni 1938
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Ingezonden - Minoriteiten in een vreemd land

Mogen wij nog eens de aandacht vestigen op de ca. 50.000 Armeensche vluchtelingen te Aleppo? Twee derden hebben in den loop der jaren een bestaan gevonden – zij het nog zoo bescheiden, maar de rest! Het barakkenkamp, waarin zij sedert 1922, toen zij Turkije noodgedwongen moesten verlaten, waren ondergebracht, is nu geheel afgebroken, want de laatste 200 barakken, waarin de allerarmsten huisden, zijn dezer dagen op bevel van de Stedelijke autoriteiten met den grond gelijk gemaakt. Tweehonderd families bevinden zich daardoor in de brandende zon: dakloos. Zij hebben niets kunnen sparen en moeten bij den bouw van een woning worden geholpen. De stedelijke autoriteiten kunnen niets voor hen doen; maar wij Christenen van Nederland? Langzamerhand zijn ten Noorden van Aleppo Armeensche wijken ontstaan, menig huis is dakloos, tal van families hebben in hun woning geen ramen, geen vloer, vooral de laatsten worden dag en nacht gekweld door een ongekende vlooienplaag – een cementen vloer helpt afdoende tegen dit kwaad!

Door de devaluatie van het Syrische pond is de werkloosheid steeds grooter geworden. De dupe is de Armeensche weduwe, die in dit land, waar vrouwenarbeid bijna geen waarde heeft, thans tevergeefs aan de deuren der ingezetenen klopt. Zij beperken zich in hun uitgaven en de werkster staat buiten. Maar thuis wachten de kinderen tevergeefs op brood. Enkele weken? Enkele maanden? Ik zeg u: Jaar in jaar uit duurt deze onhoudbare toestand. Sterfte tengevolge van ondervoeding, nog duidelijker gezegd van honger, is niets bijzonders.

Deze Armeensche Christenen werden om Christus' wil uit hun land verdreven. Wij willen hen redden. Helpt gij, geachte lezer, hieraan mede? Zij zijn uw hulp waard!

Giften voor dit doel worden gaarne in ontvangst genomen door de Secretaresse-2e Penningmeesteresse van het hoofdbestuur der Stichting "Morgenland-Zending", Mej. Cato de Witte, W. Barentzstraat 103, Utrecht, postrekening 18757.

Namens het Hoofdbestuur der Stichting "Morgenland-Zending":
G. L. VAN BOETZELAER, Voorzitter
CATO DE WITTE, Secr.esse-2e Penn.esse

top