Nieuwsblad van het Noorden, 17 november 1931
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Ingezonden - Armenië

De zoo geslaagde Armenië-avond in de Waalsche Kerk en de even geslaagde tentoonstelling en verkoop van Armeensche handwerken in het klubgebouw der Ned. Herv. gemeente in de Oude Boteringestraat – voor f 724.20 werd verkocht – vervullen het plaatselijk Armeensche comité met grooten dank.

Armenië is ons weer wat nader gekomen en het lijden van de vele vervolgden is mee geworden 't lijden van velen onzer. Daarbij is zeker 't werk van het Provinciaal Groningsen Comité in Armenië meer in onze belangstelling gaan leven, zoodat wij ook verder volle aandacht zullen schenken aan de in het vluchtelingenkamp bij Aleppo te stichten Groningsche weverij en de producten dezer inrichting.

Men heeft intusschen op de vergadering ook kunnen hooren, dat het Prov. Groningsen comité den arbeid onder de jeugd in het vluchtelingenkamp wil aanvatten en mee de uitzending van een jongen zendeling, die onder de jeugd zal gaan werken, wil financieeren.

Dat kost geld. Het Prov. Groningsen Comité heeft op zich genomen jaarlijks voor een flink bedrag te zullen zorgen. En een deel daarvan moet uit de stad Groningen komen.

We doen daarom een beroep op allen, die dit lezen, om mee te helpen, dat Groningen zijn deel in de uitzending van den zendeling bijdraagt.

Laat het bij ons contribuanten stroomen, opdat straks de penningmeester van het Prov. Groningsen Comité niet met leege handen zit wanneer uit Armenië een beroep op haar wordt gedaan.

Wij laten thans nog volgen een verantwoording van de collecte op den Armeniëavond en van enkele in verband het de lezing van mej. de Witte ingekomen giften voor het algemeen werk der Action Chrétienne en Oriënt:

Collecte Waalsche Kerk f 86.77, N. N. f 1, mevr. H. f 2.50, de heer K. te Gr. f 1, mevr. V. f 2.50, mevr. de Z. f 2.50, Geref. Meisjesvereeniging Haren f 5, fam. S. f 2.50, de heer v.d. M. f 2, de heer P. f 5, N. N. f 2.

Het Plaatselijk Comité:
Mevr. Dr. S. TROMP DE RUITER, Kraneweg 94, pres.
Mevr. Ds. J. VERMEULEN, Werfstraat 4, secretaresse
Mej. W. TERPSTRA, N. Bot. str. 1a, penningmeesteresse
Mevr. Dr. L. BOUMAN, Akerkhof 20
Mevr. J.Th. OUDEGEEST, Wassenberghstraat 32
Mej. S. ARKEMA, Wassenberghstr. 17
Mej. A. HEKMAN, Heerestraat 19
Mej. B. SCHUILING, Kraneweg 65
Mej. N. OPTEN, Loopende diep 6
Mevr. Ir. J.P. BOELKENS, Prinsesseweg 18a
Mej. GÉ MEYER, Peizerweg 52a

Verantwoording van nog bij de penningmeesteresse van het Prov. Gron. Comité, mevr. M. Roosjen-Bulthuis, Wassenberghstraat 14, Binnengekomen giften: Mevr. H.-W. te G. f 25, kinderen Parkschool te G. f 10.93, van de opgeheven Zionsvereeniging f 3.64, L. B. te Gr. f 2, H.W.L. G. te Gr. f 1; R. K. te Gr. f 1; Mej. J.E. H. te H. f 1, G. M., Oberg, f 1, T. K. te Gr. f 1, K. P. te Gr. f 1, M.-V. Haren f 3.05, H. N. te Gr. f 5, door ds. P. te V. f 5, K. de V. f 2.50, J.L. H. f 1, N. N. f 1, Zendingskas Gron. f 20, T. K., T. K., T. K., T. K, allen f 1, de hr. St. f 2, T. K. f 1, allen te Groningen.

Van de afd. Roodeschool door ds. B. f 61.50.

top