Limburger Koerier, 22 juni 1932
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Pater Maternus Muré overleden

Een missionarisleven in Voor-Azië

Dinsdagmiddag werd te Maastricht het bericht van de Custodie van het H. Land ontvangen, dat de ZeerEerw. Pater Maternus Muré O.F.M. overleden was.

Nadere berichten omtrent zijn overlijden ontbraken. Pater Maternus Muré, een neef van den bekenden Bijbelvertaler J.C.H. Muré, werd in 1866 te Maastricht geboren, waar hij zijn voorbereidende studiën tot het H. Priesterschap maakt aan het Stedelijk Gymnasium te Maastricht en vervolgens te Venray.

In 1891 vertrok hij, als frater naar de Missie van het Heilige Land, waar hij op 24 September 1892 in de kerk van het Latijnsche Patriarchaat te Jerusalem de H. Priesterwijding ontving. Zijn eerste H. Mis droeg hij op op den Berg van Calvarië.

Pater Muré is gedurende 41 jaren als missionaris werkzaam geweest onder de Armeniërs. Hij maakte er o.a. de bekende Armeensche troebelen mee, op het einde van de vorige eeuw. In dien tijd moest hij zijn standplaats te Marache, in Aziatisch Turkije, verlaten. Zijn dorp met kerk enz. werd verwoest, terwijl verscheidene van zijn mede-missionarissen den dood vonden. In dezen rumoerigen tijd werd hij benoemd tot aalmoezenier van het Fransche leger en trok jarenlang met de troepen mee.

Teruggekeerd in zijn Vaderland, verzamelde hij gelden voor den heropbouw van zijn verwoest missiegebied. Na zijn terugkeer nam hij de verzorging van de overgebleven slachtoffers, de weduwen en weezen, op zich, in wier onderhoud hij trachtte te voorzien. Dank zij de hulp ook van Nederlandsche katholieken, slaagde hij, met volkomen uitschakeling van zijn eigen persoon erin, deze moeilijke taak tot aan zijn dood te volbrengen.

In den leeftijd van 66 is hij thans te Aleppo overleden, waarmee een werkzaam en vruchtbaar priesterleven is afgesloten.

Het loon voor zijn vele opofferingen moge hem in het betere Leven geschonken worden. Daarvoor zullen zeker zeer velen, die hij in het vaderland achterliet, hem in hun gebeden willen gedenken.

top