Limburger Koerier, 22 februari 1924
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Moderne opvatting

De grondwetscommissie der Turksche republiek heeft, naar de "Times" meldt, voorgesteld, dat in het vervolg alle Turksche onderdanen zonder onderscheid van ras of godsdienst Turken genoemd en op dezelfden wettelijken voet behandeld zullen worden.

Wordt dit voorstel aangenomen dan kan zoowel een Christen of Griek Armeniër of Jood Turk zijn. Het woord Turk zal dus zijn oude ras-beteekenis verliezen.

Tegenkanting tegen dit voorstel verwacht men niet zoozeer van de zijde der Mohammedanen, als van de niet-Mohammedaansche minderheden.

top