Limburger Koerier, 2 augustus 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Pater Maternus Muré O.F.M.

Pater Matemus Muré O.F.M, to MAASTRICHT zal tegen het midden dezer maand zich weer naar zijn levensgevaarlijken post begeven onder de Armenische Christenen. Een woord van hulde mag bij het afscheid van dezen heldhaftigen zoon van Sint Franciscus niet achterwege blijven. Reeds tweemaal heeft hij in z'n liefde voor de zielen bijna den dood gevonden, eens werd hij door de vijanden der waarheid bijna wreedaardig vermoord en eens is hij aan den rand van het graf gebracht tengevolge van uitputting en vermoeienissen door zijn nooit rustenden ijver voor de hem toevertrouwde hevig vervolgde Christenen. Ofschoon hij weet, dat vele Mahomedanen in zijn parochie hem haten en het op zijn leven gemunt hebben, gaat hij toch naar zijn arme Christenen terug, want de liefde tot Christus dringt hem.

Geve God dat het gebed zijner landgenooten dat zijn kostbaar leven tot heil der zoo beklagenswaardige Armenische Christenen gespaard moge verhoogd moge worden.

top