Leidsche Courant, 16 september 1880
Bron: Regionaal Archief Leiden

Turkije

Aan de porte is eene collective nota betreffende de Armenische quaestie door de mogendheden aangeboden. Daarin wordt uitvoerig aangewezen, dat de plannen van hervorming, door de Porte in hare nota van 5 Julij ll. geopperd, volstrekt niet voldoende en veel te onbepaald te zijn. Gelijkheid voor de wet van alle burgers van welke godsdienst ook en decentralisatie zijn volstrekt noodig. Decentralisatie is onontbeerlijk, zal aan het beginsel van gelijkheid behoorlijk uitvoering gegeven worden. Vooral wordt ten sterksten aangedrongen op onmiddelijke maatregelen ter bescherming van de Christelijke bevolking van Armenië tegen de Kurden, op organisatie der gendarmerie, op financieële hervormingen, die eene geregelde bezoldiging van de ambtenaren zouden verzekeren, en op meer vrijheid van beweging en langeren duur van bestuur van de gouverneurs. Ten slotte wordt aan de Porte in herinnering gebragt, dat volgens art. 61 van het tractaat van Berlijn de verbeteringen en hervormingen in Armenië en de maatregelen om de Armeniërs tegen de Kurden en Circassiëers te beschermen, onder oppertoezigt van de mogendheden moeten plaats hebben.

top