Leidsch Dagblad, 20 april 1895
Bron: Regionaal Archief Leiden

Armenië

De "Daily Telegraph" verneemt uit Armenië dat, ten gevolge van den aandrang van de vertegenwoordigers der groote mogendheden, door de Porte krachtige maatregelen worden genomen, die, zooals blijkt, nieuwe christenmoorden hebben voorkomen. In den nacht van 2 April vreesden de christenen te Erzeroem eene overrompeling. Meer dan 100 Turksche soldaten poogden de kazerne te verlaten, om aan het onverwachte bloedbad deel te nemen. De garnizoens commandant, Thahab-pacha, beval den soldaten te blijven en toen zij niet gehoorzaamden, liet hij vuur geven, waardoor 13 werden gedood.

De correspondent van de "Daily News"meldt in een brief uit Kanghizman (Russisch Armenië), van 30 Maart, nog het volgende over de gruwelen in Armenië. Te Kara-Kilassa werden in Januari van dit jaar, op aanwijzing van een verrader, 16 Armeniërs in de gevangenis geworpen en zitten er nog in, omdat, beweert de spion, die menschen in 1893 eene petitie overhandigden aan den dragoman van het Russische consulaat te Erzeroem! In hetzelfde dorp werden in 1893 acht huisvaders, die hadden gevraagd den orthodoxen godsdienst aan te mogen nemen, met het doel onder Russische bescherming te kunnen staan, ook in de gevangenis gezet. Hun proces is nog niet uit en ondertusschen zitten zij nog altijd in boeien geklonken en moeten dwangarbeid doen.

Te Ghent Abaz werden over drie maanden drie oude mannen, de aanzienlijksten van het dorp, in de gevangenis gezet, omdat het volk tegen de ruwe behandeling der Zaptiehs (gendarmen, met het innen der belastingen belast) geprotesteerd en hen verjaagd had. Deze Zaptiehs hadden zonder reden gweerschoten gelost door het venster eener woning, in welke ook vrouwen en kinderen zich bevonden. Toen verleden jaar de Kurden uit dit dorp in vollen dag 23 ossen, 28 paarden, 60 melkkoeien en 20 schapen wegvoerden, deden de Turksche overheden de oogen toe. Wat meer is, de Kurden hadden van den priester Der David Kasparian 6 Turksche ponden losgeld geeischt. De hoofdman, Gull Begg, ging naar den gouverneur te Hassan Kalé protesteeren, maar werd zelf in de gevangenis gezet en eerst 6 weken later tegen 7 Turksche ponden lsgeld vrijgelaten!

40 Armeniërs van het dorp Boghaz Ressen zitten ook in de gevangenis, onder beschuldiging een schaap gestolen en een Zaptieh gedood te hebben. Dit werd gedaan door de Kurden, de Armeniërs dienden de aanklacht in en wat deden de Turken? Zij wierpen de beschuldigers zelf in de gevangenis.

En zoo haalt de correspondent nog tal van feiten aan, gebeurd sedert nieuwjaar te Palou.

top