Leidsch Dagblad, 11 juli 1902
Bron: Regionaal Archief Leiden

Armenië

Uit Armenië komen wederom verontrustende berichten. Uit Diarbekir wordt gemeld, dat de Turksche kolonel Mustapha Pacha door zijn manschappen verscheiden christenen uit 't dorp Khetrak heeft laten vermoorden. Vergezeld door een deputatie van de bloedverwanten der slachtoffers, brachten de priesters de met bloed bevlekte kleederen der gedoodenen naar den gouverneur van Diarbekir, Kilid Bey, tot wien zich ook de vreemde consuls wendden. Toen de zaak zoo ver gevorderd was, dat het zeker was, dat Mustapha Pacha voor de rechtbank gedaagd zou worden, werd de gouverneur plotseling door den sultan teruggeroepen, en de zaken bleven zooals zij waren. Er heerscht dientengevolge groote vrees in het vilayet; men verwacht nieuwe moordtooneelen.

top