Leeuwarder Courant, 22 januari 1902
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

De Armeensche quaestie in de Fransche Kamer

Delcassé, de Fransche minister van Buitenlandsche Zaken, is in de Kamer van Afgevaardigden geïnterpelleerd over de Armeensche gruwelen. Er werd gevraagd, welke maatregelen de regeering van plan was te nemen om aan die vreeselijke toestanden een einde te maken.

"De Armeensche quaestie is een vraagstuk van internationaal belang en kan dus niet door Frankrijk alleen opgelost worden", gaf de heer Delcassé ten antwoord. Verder herinnerde hij aan het Congres van Berlijn en aan de verplichtingen, die Europa daarbij op zijn schouders genomen heeft. Wanneer men in Armenië tusschenbeide wou komen zonder met de mogendheden in overeenstemming te zijn geraakt, zou men een algemeen conflict in het leven roepen. Herhaaldelijk is echter door Frankrijk op de Turksche regeering pressie uitgeoefend om deze te noodzaken, het moorden te beletten.

top