Leeuwarder Courant, 19 november 1878
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Konstantinopel, 16 November

De Porte heeft gisteren eene circulaire gezonden aan hare gezanten, waarbij deze verzocht worden de meening der mogendheden in te winnen nopens de uitvoering van het Berlijnsch tractaat.

Safvet-pacha betoogde gisteren in den ministerraad de noodzakelijkheid om met Griekenland een vriendschappelijke schikking te treffen. De afbakening der grenzen, aanbevolen door het congres, is onmogelijk. De Porte wil een grondgebied afstaan, dat gelijk staat met de kust van Volo. Men gelooft zeker, dat de sultan dit voorstel goedkeurt.

De volmagten van de Engelsche en Fransche gedelegeerden bij de financiële commissie, waarvan van Khereddine-pacha voorzitter is, zijn tot dusver niet onderzocht. Zoodra deze formaliteit heeft plaats gehad, zullen zij hunnen post van onder-voorzitters aanvaarden.

Volgens nadere berigten over de poging van Bulgaren te Philippopol, om de overgave der schatkist aan den Turkschen directeur van financiën te beletten, had ook de Bulgaarsche politie die poging ondersteund, en werd de beweging door de Russische overheid onderdrukt.

Prins Labanoff heeft geweigerd om zich te vereenigen met het onlangs door de Porte gedane voorstel betreffende het benoemen eener gemengde Turksch-Russische commissie, om onderzoek te doen naar de gruwelen, door Bulgaren in Macedonië gepleegd.

De Porte heeft Ali-pacha en kolonel Brigalski benoemd tot commissarissen, om onderzoek te doen naar de gruwelen op Turksch grondgebied.

De Armenische nationale vergadering, waaraan 140 leden uit alle steden en districten van Armenië deelnemen (bij algemeen stemregt benoemd), houdt thans elke week, onder voorzitterschap van mgr. Nersès, zitting. Behalve over vraagstukken van godsdienstigen aard en die welke op het onderwijs betrekking hebben, wordt ook beraadslaagd over de wenschen der Armeniërs in een staatkundig opzigt. De buitensporigheden der Kurden welke meestal ongestraft zijn gebleven, en de verpligting aan de Armeniërs opgelegd, om de Turksche soldaten van levensmiddelen te voorzien, hebben de anti-Russische gevoelens zeer in kracht doen verminderen.

In de twee laatste zittingen werd beraadslaagd over de stelling, voor de Armeniërs, voortspruitende uit het Engelsch-Turksche verdrag met betrekking tot hervormingen in Klein-Azië. Mgr. Kherimian verklaarde in den loop van het langdurig debat, dat terwijl de Fransche, Duitsche, Oostenrijksche en Russische regeringen belooft hadden de autonomie van Armenië te ondersteunen, lord Salisbury hem alleen verzekerd had, dat Armenië vrede, vrijheid en voorspoed zou genieten. Hij voegde er bij, dat de genoemde Britsche minister, toen hij (Kherimian) London bezocht, zich reeds verbonden had tot de conventie betreffende Cyprus, waardoor de autonomie van Armenië werd verhinderd.

Mgr. Nersès gaf een verhaal van een onderhoud hetwelk hij met sir H. Layard had gehad. Hij had den Britschen ambassadeur te verstaan gegeven, dat de Armeniërs trouwe onderdanen van den sultan wilden blijven, maar dat zij regt hadden op dezelfde staatkundige voorregten als aan de bevolking van den Libanon waren toegestaan. De ambassadeur antwoordde: "De sultan heeft mij verklaard, dat hij de vader is, zoowel van de Kurden en andere volksstammen, als van de Armeniërs en daarom niet kan toestemmen in de benoeming van een Armenischen gouverneur."

Verscheidene leden der vergadering laakten den patriarch zeer, dat hij een gevolmagtigde naar Londen had gezonden vóór de conferentie, en dat hij nog steeds zijne hoop op Engeland stelde, ter bereiking van de wenschen der Armeniërs. De meerderheid echter keurde de handelwijze van den patriarch goed, en wenschte er in te berusten, zelfs indien de Porte voor het tegenwoordige geen Armenische ambtenaren voor Armenië aanstelde, mits de Vali een Engelschman zij.

top