De Tijd, 7 september 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armenische quaestie

KONSTANTINOPEL, 6 Sept. (Reuter). De Armenische nationale vergadering zond den grootvizier een telegram, waarin de moorden in Armenië, die nu al dertig jaar voortduurden, en ook onder het constitutioneele tijdperk niet ophielden, ernstig worden betreurd.

De vergadering smeekt de regeering onmiddellijk maatregelen te nemen om aan dien toestand een einde te maken. Zoo dit niet geschiedt, zal het Armenische volk zich zelf verdedigen, zooals het dat meent te moeten doen.

top