De Tijd, De Tijd, 31 maart 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Nieuwe gruwelen in Armenië

Onze Romeinsche correspondent schrijft: Hier ingekomen nieuwsberichten uit Armenië, spreken van nieuwe gruwelen, waarvan missionarissen en christenen het slachtoffer zijn. Onder hen bevinden zich verscheidene Paters Franciskanen en ook een Nederlander, Pater Maternus Muré, overste van de missie te Marasch.

Men is zonder bericht van andere missionarissen en kinderen der scholen en weeshuizen, door hen bestuurd. Latere berichten vermelden den Eerw. Pater Maternus Muré nog in leven, maar gedurende langen tijd geestelijk geschokt.

De H. Vader heeft voor de slachtoffers de som van 50,000 Lire geschonken, welke door den Custos van het H. Land zal verdeeld worden.

Nitti had een langdurig onderhoud met den vertegenwoordiger van Armenië te Rome. Men vreest voor nieuwe gruwelen vooral in Cilicië en den Caucasus.

top