De Tijd, 28 juni 1907
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Gevaarlijke individuen te 's Gravenhage

Aan het "H.bl." wordt uit 's Gravenhage gemeld:

"Van iemand, die tot de Parijsche sureté in nauwe betrekking staat, ontving ik uit de Fransche hoofdstad de mededeeling, dat de Petersburgsche politie die der Europeesche hoofdsteden heeft verzocht nauwlettend acht te geven op de bewegingen van een aantal verdachte individuen, die Rusland hebben verlaten en vermoed worden langs verschillende routen op weg te zijn naar Den Haag, met minder goede bedoelingen, natuurlijk.

Ik heb getracht, ter plaatse waar dit mogelijk was, inlichtingen te verkrijgen over deze melding. Die inlichtingen werden geweigerd, doch het bericht niet weersproken.

Herinnerd zij, dat in de eerste dagen der conferentie een aantal Russische politiemannen in Den Haag vertoefde ter bijzondere bewaking van de heeren Nelidow c.s. Aangezien de Haagsche recherche evenwel voldoende voor deze taak berekend was, zijn er vriendelijke wenken gegeven, die het vertrek der Russische detectives ten gevolge hadden. Hoewel niet officieel aangekondigd, zijn ook Turksche geheime politiedienaren in Den Haag gekomen, en ze zijn er nog, bepaaldelijk het oog houdend op Armeniërs. Trouwens, ook de Turksche overheid heeft in verband met de conferentie de politie der Europeesche hoofdsteden, en de Haagsche natuurlijk ook, uitgenoodigd, bijzondere aandacht aan Jong-Turken en Armeniërs te willen schenken.

Men herinnert zich, dat dezen onder leiding van Almed Riza Bey 1899, ondanks vertoogen van Turksche zijde, een openbare meeting in Den Haag belegden, die destijds door het Kamerlid Van Kol werd gepresideerd en waar de sultan niet malsch behandeld werd. Voor zoover ik kon nagaan, zijn onder degenen, die hier het werk der conferentie van nabij volgen, dit maal geen leiders van Armeniërs of Jong-Turken opgemerkt."

Volgens den bijzonderen Haagschen correspondent van het "Petit Journal" zouden de bedoelde verdachte individuën leden zijn van het pas ontbonden Russische parlement ofwel Rijksdoema.

top