De Tijd, 22 februari 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeensche gruwelen

LONDEN, 21 Febr. (Reuter). Uit Parijs. De (Duitsche) maarschalk Liman von Sanders is gedagvaard op aanklacht, gedurende den oorlog tot moorden op Armeniërs en Syriërs last te hebben gegeven. Drie Turksche ambtenaren zullen zich eveneens voor den krijgsraad te Konstantinopel dienen te verantwoorden, omdat ze die moordpartijen op touw hebben gezet. Generaal Franchet d'Esperey te Konstantinopel heeft Zaterdag j.l. daar bevel toe gegeven. Nog andere betrokkenen zullen gerechtelijk worden vervolgd.

top