De Tijd, 12 mei 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Pater Maternus Muré O.F.M.

Voor eenige dagen is bij zijn familie te Maastricht teruggekeerd Pater Maternus Muré, missionaris in Armenië. Zooals men zich misschien nog zal herinneren, werd verleden jaar bij gelegenheid van de christenmoorden in Armenië, in de bladen medegedeeld, dat Pater Muré als slachtoffer van de wreedheden der Turken was gevallen. Later bleek echter, dat dit bericht onjuist was geweest en dat de helfhaftige missionaris, die zes zijner medebroeders den dood zag ingaan, zelf er in geslaagd was met ongeloofelijke inspanning en onbeschrijfelijke ontberingen een groot getal zijner arme christenen, meest vrouwen en kinderen, in veiligheid te brengen. Pater Muré was reeds meer dan 25 jaar werkzaam in Armenië, eerst te Aintab, thans te Marasch, het middelpunt der vervolgingen, en was ook reeds meermalen getuige van de onmenschelijke wreedheden, waaraan de arme Christenen van de zijde der Turken blootstaan. De wakkere missionaris zal eenigen tijd in het vaderland vertoeven tot herstel zijner krachten en hoopt half Juni weer naar zijne dierbare Christenen terug te keeren. Hij verblijft thans in het Minderbroederklooster te Maastricht.

top