Het Centrum, 23 november 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië moet gered

GENEVE, 22 Nov.

Balfour heeft in de vergadering gepleit voor Armenië en heeft verklaard, dat tegen Khemal Pacha, die aan het hoofd stond van een bende ontbloot van menschelijke gevoelens, slechts één methode met kans op succes kon worden toegepast, n.l. het vinden van een mogendheid, die zich met een mandaat over Armenië wilde belasten en de zaak der Armeniërs wilde behartigen. De V.S. zouden die taak kunnen vervullen, maar hebben niet gewild, zoodat men thans elders moet zoeken onder de 41 naties, die te Genève voor een gemeenschappelijk doel waren vertegenwoordigd. De Fransche vertegenwoordiger Viviani verklaarde, evenals Balfour den toestand bizonder ernstig. De vergadering is echter onmachtig, omdat zij verantwoordelijkheid heeft, zonder dat men haar enig gezag heeft geschonken. Viviani stelt de vergadering voor, den volkenbondsraad uit te noodigen, zich te verstaan met de regeeringen, opdat eene mogendheid belast zou worden met het nemen van maatregelen, om een einde te maken aan de vijandelijkheden tusschen Armenië en de Khemalisten. Nansen ondersteunt Cecil. Hij vraagt de benoeming van 6 leden, die aan de vergadering verslag zullen uitbrengen betreffende te nemen maatregelen, om een einde te maken aan de vijandelijkheden. Armenië moet worden gered. De voorstellen van Viviani Cecil en Lafontaine werden samengevoegd. De vergadering neemt met algemeene stemmen het volgende voorstel aan: De vergadering, verlangend, om met den volkenbondsraad samen te werken, om een einde te maken aan het ontzettende Armenische treurspel, noodigt den raad uit, zich met de regeeringen te verstaan, opdat een mogendheid belast worde met het nemen van maatregelen, om een einde te maken aan de vijandelijkheden tusschen Armenië en de Khemalisten en draagt een commissie van 6 leden op de te nemen maatregelen te onderzoeken en verslag uit te brengen aan de vergadering.

top