Algemeen Handelsblad, 9 maart 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De toestand in Armenië

In een van onze vorige nummers gaven wij eenige bijzonderheden uit een brief van een correspondent van de "Times" over de moorden op de Armeniërs in Galicië. Thans geeft de "Manchester Guardian" verslag van een vergadering in Londen een dezer dagen gehouden, waar Rev. Harold Buxton weergaf, wat hij gedurende zijn verblijf in Armenië had gezien en gehoord.

Het verslag van den toestand, dat deze gaf, komt overeen met de beschrijvingen door den "Times"-correspondent meegedeeld, zoodat het ons onnoodig voorkomt om die thans nog eens weer te geven.

Naar aanleiding van deze mededeelingen nam de vergadering een besluit, waarbij in de sterkste bewoordingen de verontwaardiging en afschuw werd uitgesproken, die overal in den lande werd gevoeld en de mogendheden werden opgeroepen om stappen te nemen om de christelijke bevolking in Cilicië te beschermen door dit land met troepen te bezetten.

De Fransche troepen, thans in Armenië aanwezig, zijn niet in staat om den toestand te beheerschen. De Turken weten dit en organiseeren zich van alle kanten om het land te plunderen en de Armeniërs en de bezettinggtroepen te vermoorden.

Tot nog toe heeft Amerika nog geen hulp gezonden. Misschien, dat dit land ook thans – zegt de "Manchester Guardian" – daartoe kan besluiten, nu de Turken Amerikaansche burgers hebben vermoord en de Amerikaansche vlag hebben beschoten. Het is mogelijk, dat de publieke opinie, die door deze gebeurtenissen zeer verbitterd is, de Senaat zal influenceeren en er toe zal brengen om deel te nemen aan de bezetting van Cilicië.

top