Algemeen Handelsblad, 9 januari 1908
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije

Voor eenigen tijd had te Parijs een geheime samenkomst plaats van Armenische en Turksche revolutionnairen, uitgeschreven door de "Armenisch revolutionnaire federatie" (Daschnakzoutjouw) met het doel alle ontevreden elementen in Turkije te vereenigen tot een gemeenschappelijke actie tegen het bestaande stelsel. De besluiten dier conferentie werden streng geheim gehouden; maar zooveel is bekend geworden, dat de deelnemers zich hebben vereenigd op een plan van actie, dat ten doel heeft een groote algemeene Turksche beweging te beginnen.

In het begin van 1902 werd een soortgelijke bijeenkomst met hezelfde doel gehouden; maar toen waren de Turksche voorstanders van een vrijzinnig bestuur, de Jong-Turken, niet voor een groote actie te vinden, omdat zij vreesden bij het Turksche volk weinig steun te zullen aantreffen. Sedert hebben de Jong-Turken ijverig propaganda gemaakt, en als gevolg daarvan zijn de resultaten der jongste conferentie dan ook vaster omlijnd. Op welke wijze en wanneer de groote strijd voor de vrijheid in Turkije zal beginnen, is nog volkomen onbekend.

In verband met de onderhandelingen tusschen de Porte en de gezanten der mogendheden over de verlenging van de mandaten der Europeesche ambtenaren in Macedonië wijst de "Voss. Ztg." op een belangrijke uitspraak van den Grootvizier; deze zeide dat de gronden, waarop indertijd het ingrijpen der mogendheden in de Macedonische zaken berustte, voornamelijk het onwettige optreden van Turksche troepen en gendarmes, thans niet meer bestaan. Het is daarom, naar de Grootvizier meent, noodzakelijk een anderen grondslag voor de hervormingswerkzaamheden aan te nemen. Want het is niet gewenscht die, op den voet sedert 1903 gevolgd, voort te zetten.

top