Algemeen Handelsblad, 8 mei 1895
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Gemengde buitenlandsche berichten

De hervormingsplannen, door de mogendheden uitgewerkt, voldoen volgens de Parijsche Herald de parlementaire commissie der Britsch-Armenische vereeniging niet. De commissie acht de hervormingen niet toereikend en wenscht, zegt de Herald, de benoeming van een Europeeschen – liefst een Oostenrijkschen of Hongaarschen – onderkoning voor de zes provinciën van Turksch-Armenië.

Te Londen is, onder leiding van den hertog van Westminster, een meeting gehouden om te protesteeren tegen de Armenische gruwelen. Er werd een brief van Gladstone voorgelezen, waarin de grand old man zijn hartelijke sympathie met de protestbeweging uitsprak. Men moet, schrijft Gladstone, aandringen op de spoedige tenuitvoerlegging van art. 61 van het tractaat van Berlijn, en van de Engelsch-Turksche conventie van 1878. "Het groote gevaar is, dat wij in de verzoeking komen, alle nuttige actie op te geven door plannen en hervormingsbeloften. Louter woorden van een Turk zijn de adem niet waard, die noodig is om ze uit te spreken."

top