Algemeen Handelsblad, 8 februari 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije - De toestand

KONSTANTINOPEL, 2 Febr. (Reuter.) De hoop is uitgesproken, dat de regeering de heilzame maatregelen, welke in Konstantinopel zijn toegepast, n.l. de arrestatie van de leiders en voornaamste leden van het comité voor eenheid en vooruitgang, zal uitstrekken over de provinciën, waar tijdige tusschenkomst misschien nog meer noodig is dan in de hoofdstad, indien de resten der Armeensche natie en de uitgeweken Grieken moeten worden gered.

De veranderde staal van zaken in de hoofdstad en in enkele deelen van het rijk ten gevolge van de Turksche nederlaag heeft gesmoorde verbittering teweeggebracht onder de Turken, die zich van de verandering bewust zijn. De tegenwoordigheid van talrijke getuigen van de Armeensche moordpartijen, de gedwongen bekeeringen tot den Islam, en de deportaties is een ongemakkelijk en onaangenaam feit voor hen. Toch worden expresselijk geruchten verspreid van verdere christenmoorden, met het gevolg dat bijv. de overgebleven Armeniërs te Kaisarie de wijk nemen naar Konia en Adana. Op deze wijze trachten de boosdoeners ongewenschte getuigen te verdrijven, ten einde tevens een overweldigende meerderheid der Turksche elementen te verzekeren in de districten, waar ondanks de deportaties de Armeniërs nog een belangrijke kern vormen.

Snel ingrijpen is noodzakelijk, maar het is de vraag of de Turksche regeering in staat is om, alleen, de chaotische toestanden meester te worden, die 't werk zijn van de agenten ven het comité van eenheid en vooruitgang.

Het bericht van de arrestatie van Halil Bei, den gewezen kamervoorzitter, is onjuist. Zoowel Halil Bei als Djavid Bei, de gewezen minister van financiën, zijn nog op vrije voeten.

top