Algemeen Handelsblad, 8 november 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het verdrag van Sèvres

Een telegram uit Constantinopel aan de "Times" d.d. 4 dezer meldt: De betrekkingen tusschen het kabinet en de Nationalisten zijn, ofschoon nog officieus, reeds gespannen. Ik verneem uit goedingelichte bron, dat de grootvizier, ondersteund door een meerderheid uit het kabinet, gisteren besloten heeft, om de Nationalisten te waarschuwen dat zij snel moeten beslissen om het Verdrag van Sèvres te aanvaarden, daar de regeering anders niet in staat zal zijn met hen in onderhandeling te treden. De Grootvizier heeft Moestafa Kemal ook laten weten, dat zoo hij persisteerde bij zijn tegenwoordige tartende houding, en offensieve militaire bewegingen blijft uitvoeren tegen de Grieken, Armeniërs en Franschen, Turkije nog grootere rampen tegemoet gaat. Intusschen is bekend geworden, dat een opstandige beweging is uitgebroken in de provincie Konia tegen de Nationalisten. Deze spelen den baas in de stad Konia, doch velen hunner troepen zijn niet te vertrouwen.

top