Algemeen Handelsblad, 7 april 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het mandaat over Armenië

De correspondent van de "Echo de Paris" te Washington geeft nadere bijzonderheden over den inhoud van het rapport der Amerikaansche commissie over Armenië, welken inhoud wij reeds in het kort meldden.

Het rapport stelt als hoofdbeginsel voor het aanvaarden van het mandaat, dat de mandataire mogendheid onder haar controle zal hebben: Anatolië, Konstantinopel en Europeesch Turkije; dat zij absolute zeggenschap moet hebben over de buitenlandsche betrekkingen van het Turksche rijk en over zijn financiën. Vóór de aanvaarding van het mandaat geeft het rapport de volgende argumenten:

1e. bevestiging van den wereldvrede;

2e. philanthropische beweegredenen;

3e. de voorkeur, die de bevolking dier landen geeft aan een Amerikaansch mandaat;

4e. de voorkeur, die ook elk der andere groote mogendheden daaraan geeft;

5e. het feit, dat na zekeren tijd de financieele voordeelen tegen de gemaakte kosten ($ 756.014.000 in de eerste vijf jaar) zullen opwegen en het verschaffen van een afzetgebied voor het Amerikaansche kapitaal;

6e. het feit, dat de jaloezie tusschen de andere mogendheden zal blijven bestaan, indien Amerika weigert.

De volgende argumenten pleiten, volgens het rapport, tegen het aannemen van het mandaat:

1e. de ernstige binnenlandsche vraagstukken, die Amerika heeft op te lossen;

2e. het feit, dat een dergelijke inmenging in de zaken der oude wereld de Monroeleer zou verzwakken;

3e. het feit, dat Amerika in geen enkel opzicht schuldig is aan de moeilijkheden waarmede men thans in Klein-Azië te kampen heeft;

4e. het feit, dat Engeland de ervaring heeft en over de hulpmiddelen beschikt voor een goed beheer noodzakelijk;

5e. het feit, dat Amerika zich niet aan een bestendige buitenlandsche politiek kan binden, daar de besluiten van het huidige Congres door een volgend kunnen worden te niet gedaan;

6e. de groote kosten.

Gelijk we reeds meldden, adviseert het rapport in alle geval een dergelijk mandaat niet te aanvaarden, dan na gepleegd overleg met volkomen goedvinden van Engeland, Frankrijk en Italië en na instemming van Duitschland en Rusland.

top