Algemeen Handelsblad, 6 december 1894
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland

De Armenische kolonie te Athene heeft een memorie tot de diplomatieke vertegenwoordigers der zes groote mogendheden gericht, om te protesteeren tegen de gruwelen, door de Turken te Sasun gepleegd, en de tusschenkomst der mogendheden ten behoeve van Armenië in te roepen.

De Senaat der Vereenigde Staten heeft een resolutie aangenomen, waarin aan de regeering inlichtingen gevraagd worden over de Armenische gruwelen, terwijl nog een andere motie werd voorgesteld, behelzende dat de regeering over het gebeurde bij de Porte moest protesteeren.

top