Algemeen Handelsblad, 30 september 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het conflict tusschen Italië en Griekenland

De vijftig millioen lire.

Tien millioen ten bate van Grieken en Armeniërs.

ROME, 29 Sept. (Stefani.) Officieel. Vanmiddag om 1 uur deelde de directeur van de Italiaansche Bank aan Mussolini mede, dat hij van de Zwitsersche Nationale Bank een telegram had ontvangen, behelzende dat de Italiaansche Bank gemachtigd was, in de Italiaansche schatkist voor rekening van de Grieksche regeering de in depôt ontvangen som van 50 millioen lire te storten. Door deze handeling is het geschil van den financieelen kant beschouwd definitief gesloten. Het spreekt van zelf, dat de Italiaansche regeering langs diplomatieken weg zal voortgaan er bij de Grieksche regeering op aan te dringen, de schuldigen aan den moord van Janina op te sporen en te bestraffen. Ten einde te bewijzen, dat de Italiaansche regeering met het eischen en verkrijgen van de som van 50 millioen lire niet een financieel voordeel beoogde, doch het opleggen van een straf van politieken en moreelen aard, heeft Mussolini besloten om onverwijld de som van tien millioen lire ter beschikking van de souvereine militaire orde van Malta te stellen, om ze te verdeelen ten bate van de uitgeweken Grieken en Armeniërs uit Klein-Azië, die op Korfoe en andere plaatsen in Griekenland onder dak zijn gebracht.

top