Algemeen Handelsblad, 3 december 1925
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Dag van den "Gulden Regel"

Een internationale offerdag, tot mindering van den nood van het Armeensche volk, op 6 December a.s.

Amsterdam, 1 December 1925

Zeer geachte Redactie,

Hierdoor nemen wij de vrijheid de aandacht van uw lezers op den Internationalen Dag van den "Gulden Regel" te vestigen en zooveel mogelijk op te wekken tot deelneming daaraan. Deze dag, waarvoor in bijna alle landen van Europa en Amerika druk wordt gepropageerd, is gebaseerd op het woord: "Alle dingen dan, die gij wilt dat u de menschen zouden doen, doet gij hun ook alzoo" en is gedacht als dag van zelfverloochening, waarop Christenen voor ongelukkige, noodlijdende mede-Christenen iets ter zijde leggen.

Het doel van dezen dag is: vrijwillig een offer brengen, b.v. den hoofdmaaltijd zoo eenvoudig mogelijk houden en wat men op deze wijze spaart, bestemmen tot mindering van den nood onder de duizenden Armeensche weeskinderen, de zieken en zwakken onder deze vluchtelingen in Syrië, en Frankrijk, die door het werk der Action Chrétienne en Oriënt worden gesteund en waaraan alle giften worden afgedragen.

U dankend voor de verleende plaatsruimte, verblijve met de meeste hoogachting,

Het Comité:

G.L. baron v. Boetselaer, Bilthoven; mevr. ds. Correvon-v. Lijnden, Velp; ds. W.A. Hoek, Amsterdam; mr. v.d. Hoop v. Slochteren, Breukelen; prof. W.A. Pont, Bussum; Mia Pont, Bussum; jhr. K.A.A. v. Steiger, Bilthoven; M. Veren, Den Haag; Cato de Witte, Amsterdam, De Clercqstr. 35, secr.-penningm., Postchèqueconto 18757.

top