Algemeen Handelsblad, 3 januari 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

In het Kaukakus-gebied

LONDEN, 1 Jan. (Reuter.) Reuters bijz. correspondent, te Bagdad seint d.d. 24 Dec. dat bij het teekenen van den wapenstilstand in den Kaukasus drie republieken bestonden, n.l. Georgië, Kaukasisch Aserbeidjan en Noord-Kaukasië. De eerste werd gesticht met Duitsche hulp. De andere twee met Turkschen steun. Alle drie verzetten zich om weer onder de Russische heerschappij van voor den oorlog te komen, en wenschen hunne belangen op de vredesconferentie behartigd te zien. Intusschen is in de eerste plaats noodig om de wet en de orde te herstellen. Daartoe moeten de Duitsch-Turksche troepen worden verwijderd. Vooral de Turken gedragen zich op schandelijke wijze tegenover de bevolking. Onder normale omstandigheden brengt Georgië voor zichzelf niet voldoende levensmiddelen voort. De oorlog tegen de bolsjewiki maakt den toestand erger. Hongersnood is onvermijdelijk, en de Turken zijn daarvoor verantwoordelijk.

De Duitschers vormen een ander vijandig element. Generaal Von Kress, die eerst nu Tiflis verlaat, heeft sedert den wapenstilstand propaganda gemaakt. Hij gaf voor dat er opstand was in Frankrijk, dat niet de geallieerden, maar het bolsjewisme Duitschland had overwonnen, dat de Engelschen in werkelijkheid de bondgenooten van de Turken waren, enz.

De onlusten in de Armeensche districten, die door de regeering van Kaukasisch Aserbeidjan bezet zijn, tot groote woede van de Armeensche Tartaren, gaven aanleiding tot wederzijdsche moordpartijen, waarbij in Bakoe alleen 4000 Tartaren en 15,000 Armeniërs werden gedood. Dit maakt de tegenwoordigheid van de tegenwoordige neutrale (?) strijdkrachten noodzakelijk, teneinde de orde te handhaven. Het vraagstuk wordt nog ingewikkelder door de noodzakelijkheid om 10,000 Armeensche vluchtelingen te voeden. Intusschen heeft het optreden der Britsche autoriteiten groot succes. In Bakoe is de orde en de veiligheid hersteld. Het vertrouwen van de bevolking keert terug.

top