Algemeen Handelsblad, 29 januari 1934
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Nestorianen

Van de in het zelfstandig geworden Irak levende Nestorianen is ten gevolge der vervolgingen een groot aantal gevlucht en verspreid, zooals ook geschied is met een deel der (eveneens christelijke) Armeniërs. Deze Nestorianen, zoo genoemd naar Nestorius, die in de vierde eeuw te Antiochië leefde, vormen een oud-chr. secte, die eenigszins met protestantsohe groepen te vergelijken is. Groote wreedheden zijn reeds eerder, bij de massamoorden van 1923 en 1930, op de leden dezer secte gepleegd. Duizenden gezinnen, die aan de vervolgingen ontsnapt zijn, leven thans in groote ellende, hetzij in den Kaukasus, in Perzië, Syrië, op den Libanon of bij Mosoul in Irak. Een der uitgewekenen, de heer J. M. K. Javaraud, diaken-leeraar, reist evenals de Nestoriaansche patriarch Mar Eshai Shimun XXI door Europa om te trachten eenige hulp te verkrijgen teneinde in de ergste ellende te voorzien. Het comité van de "Action Chrétienne en Oriënt", waarvan ook in Nederland een afdeeling ("Morgenland-zending") bestaat, is bereid, ook aan de in nood verkeerende Nestorianen eenige hulp te geven. De heer Javaraud heeft ook ons bezocht, en verzekerde ons, dat de vervolgingen, hetzij in den vorm van gewelddadigheden, of in dien van vexatoire maatregelen der regeering van Irak (gedwongen rust op Vrijdag, verbod van godsdienstonderwijs, enz. enz.), inderdaad den Nestorianen het leven in Irak onduldbaar maken. Wanneer deze Christenen slechts hun geloof verzaken, worden zij met rust gelaten, maar zij wenschen dit niet te doen en willen hun geloof handhaven. De honger en verdere ellende waaraan zij in hun ballingschap blootstaan moeten verschrikkelijk zijn. Een beroep op den Volkenbond is vergeefsch geweest.

De "Action Chrétienne en Oriënt" heeft haar centrale adres te Straatsburg bij ds. P. Berron; voor Nederland bij mej. C. de Witte, W. Barentszstraat 103 te Utrecht.

top