Algemeen Handelsblad, 28 juli 1905
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Uit Konstantinopel wordt aan de Veschtscherna poschka geschreven: De revolutionnaire Armenische comités hebben aan de gezanten een schrijven gezonden, waarin ze bescherming verzoeken tegen de vervolgingen, waaronder ze gebukt gaan ten gevolge van den jongsten aanslag. Ze dreigen zelfs ook tot aanslagen over te gaan, indien niet ten spoedigste de den Armeniërs beloofde hervormingen onder toezicht der mogendheden worden ingevoerd.

top