Algemeen Handelsblad, 28 juni 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Vredesonderhandelingen

Het Turksche antwoord

Volgens te Londen uit Konstantinopel ontvangen berichten zijn de voornaamste punten van het Turksche antwoord de volgende:

1º. Turkije weigert Thracië en Smyrna aan Griekenland af te staan en beroept zich tegen de Grieksche aanspraken op godsdienstige, historische en ethnografische overwegingen. Turkije vraagt, dat de Turksch-Grieksche grens zal blijven gelijk zij in 1913 was.

2º. Turkije erkent de onafhankelijkheid van Armenië en stemt erin toe, aan Armenië een deel der provincies Van, Bitlis en Erzeroem af te staan, doch het vraagt schadeloosstelling voor de aldus verloren gebieden.

3º. Turkije erkent de regeering van Hedjas en aanvaardt het instellen van een mandaat over Syrië en Mesopotamië, doch vraagt, dat Turksche gedelegeerden met gelijke rechten zullen worden toegelaten tot de commissie inzake de vaststelling der grenzen.

4º. Turkije aanvaardt in beginsel het stelsel van internationale controle over de zeeëngten, doch vraagt vertegenwoordigd te worden in de controle-commissie voor de zeeëngten. De Turksche delegatie zou voorts protesteeren tegen eenige bepalingen van het reglement voor de controle op de zeeëngten, welke zij onvereenigbaar acht met de Turksche souvereiniteit.

top