Algemeen Handelsblad, 28 mei 1928
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armeensche bischoppen te Rome

Een geteisterde Kerk.

Naar "De Msb." meldt is Zondag in de Armeensche Kerk te Rome een plechtige pontificale Mis volgens den Armeenschen ritus gecelebreerd ter opening van een congres van het Armeensche R.-K. episcopaat te Rome. De patriarch van Cilicië, mgr. Paul Peter Terzian XIII, door andere priesters geassisteerd, droeg de Mis op.

Mgr. Pasetto, bisschop van Gerra, hield een feestrede, waarin hij de eerbiedwaardige vergadering begroette en in haar de verstrooide geloovigen, priesters en religieuzen, der zoozeer geteisterde Oostersche Kerk, die van deze vergadering zooveel verwachten, als den dageraad van een betere toekomst.

De eigenlijke zittingen van het congres zullen dezer dagen aanvangen, nadat het episcopaat door den paus in plechtige audiëntie ontvangen zal zijn.

De paus heeft de conferentie bijeengeroepen op verzoek van deze bisschoppen zelf, die erover wilden beraadslagen hoe het kerkelijk leven weer hersteld moet worden en de quaestie van het Armeensche patriarchaat geregeld zou kunnen worden. De Armeensche bisschoppen zullen vergaderen in dezelfde aula van het college San Nicolo da Tolentino, waar ze reeds in 1911 bijeenkwamen, toen paus Pius X ze tot het houden van een synode naar Rome riep.

Toenmaals waren het 19 bisschoppen, die naar Rome kwamen, terwijl er zes verhinderd waren. Thans komen er nog maar negen bisschoppen. Want van de vroegere 16 bisdommen zijn er nog maar drie overgebleven en wel Alexandrië in Egypte, Aleppo in Syrië en Konstantinopel in Turkije. Alle andere 13 in Turkije zich bevindende Armeensche diocesen zijn volkomen verwoest.

De R.K. Armeensche geestelijkheid, die eens uit circa 250 leden bestond, telt thans nog nauwelijks de helft van dit aantal, want 125 priesters werden vermoord en bijna 50 religieusen van de circa 200, die zich in Armenië bevonden, ondergingen hetzelfde vreeselijke lot. Vermoord of gedeporteerd werden: de aartsbisschop van Sebaste, mgr. Kecegian; de aartsbisschop van Mardin, mgr. Maloian; de bisschoppen van Erzeroem, Melitene, Amida, Karpouth en van Mouch.

Eén hunner werd verbrand, een ander levend begraven en nog een andere opgehangen.

Vijf bisschoppen stierven tengevolge van den doorgestanen schrik.

top