Algemeen Handelsblad, 28 november 1928
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Nieuwe uitgaven

Fridtjof Nansen: "Door Armenië". Nederl. vertaling uit het Noorsch van J. Henzel. (W.J. Thieme & Cie, Zutphen.)

Omstreeks midden 1927 verscheen in Noorwegen een boek van Fridtjof Nansen, waarin hij een beschrijving gaf van zijn reis door Armenië. Thans is daarvan een Nederlandsche vertaling verschenen.

Nadat de Raad van den Volkenbond meermalen erover had gesproken, of er niets kon gedaan worden voor de Armeensche vluchtelingen, vroeg men Nansen om de behandeling van deze quaestie op zich te nemen. Aan den Raad was door de delegatie der Armeensche vluohtelingen een plan voorgelegd tot vestiging van 50.000 vluchtelingen; in de z.g. Sardavabad woestijn in Armenië. Wilde men den Raad een gefundeerd oordeel over dit plan geven, dan was het noodzakelijk dat deskundigen ter plaatse een onderzoek instelden.

Er werd dan ook besloten een commissie naar Armenië te zenden. Deze bestond, behalve uit Nansen, uit den Engelschen ingenieur C.E. Dupuis, den Franschman G. Carle, den Italiaan Pio Lo Sarra en den Noor V. Quislue.

De resultaten van het onderzoek dezer commissie, die samenwerkte met een Armeensch comité, zijn samengebracht in een klein boekje uitgegeven door den Volkenbond, onder den titel "Scheme for the Settlement of Armenian Refugees".

Echter was over deze reis nog veel interessants te vertellen. Dat deed Nansen in dit boek, dat zijn indrukken weergeeft van land en volk, terwijl hij tevens de voorstellen der commissie behandelt. Zijn inleiding tot dit werk beëindigt Nansen aldus: "Ik kan niet gelooven, dat er eenig mensch is, die zich op de hoogte stelt van de lotgevallen van dit merkwaardige volk, die niet geroerd zal worden door de groote tragiek van zijn geschiedenis. Al gevoel ik ook zeer sterk, dat mijn uiteenzetting zeer gebrekkig is, toch hoop ik, dat de feiten, die in deze bladzijden spreken, het geweten van Europa mogen wakker schudden."

De uitgever heeft het werk, dat tal van prachtige foto's bevat, zeer goed verzorgd.

top