Algemeen Handelsblad, 27 mei 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het mandaat over Armenië

President Wilson heeft zich, zooals wij gemeld hebben, met een boodschap gewend tot het Congres om er op aan te dringen, dat de Ver. Staten het mandaat van Armenië zullen aanvaarden. Wilson gaf toe, dat hij door dit te vragen het Congres stelde voor "een zeer kritieke keus"; maar hij deed het in het ernstige geloof, dat het "de wensch zal zijn van het Amerikaansche volk".

Elk der beide huizen van het Congres heeft de boodschap van den president verwezen naar de commissie voor de Buitenlandsche aangelegenheden. De mededeeling van Wilson heeft nog weinig commentaar uitgelokt; maar de enkele oordeelvellingen, die er zijn, luiden ongunstig. De republikeinsche leiders in den Senaat laten doorschemeren, dat de boodschap van Wilson wel voor onbepaalden tijd bij de commissie kan blijven liggen.

top