Algemeen Handelsblad, 27 februari 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Internationale Unie van Volkenbondverenigingen

Naar wij vernemen, vergaderde 17 en 18 Februari te Bazel de Minderheden-Commissie van de Intern. Unie van Volkenbondsvereenigingen, overeenkomstig het besluit, dat op het zesde congres van deze Unie, in Juni verleden jaar, te Praag, genomen word.

Zooals men zich herinneren zal, werd op dit dikwijls stormachtige congres o.a. besloten tot toelating van Turkije, niettegenstaande de heftige oppositie daartegen van de Grieken. Thans was in Bazel dus ook Turkije tegenwoordig ter bespreking der minderheden-quaesties. Maar thans waren alle andere landen, waarin minderheden het hard te verduren hebben, afwezig! Roemenië, Polen, Servië, Griekenland schitterden, zooals de voorzitter, de Engelschman Dickson tot zijn teleurstelling constateeren moest, door hun afwezigheid. Alleen Tsjecho-Slowakije had een afgevaardigde gestuurd, maar deze zweeg de twee dagen lang in alle talen en fungeerde blijkbaar slechts als waarnemer voor de vrienden der Kleine Entente. Verder waren nog vertegenwoordigd Frankrijk, België, Engeland, Zwitserland. Zweden, Duitschland (dr. Simon) Oostenrijk en Hongarije.

Volgena de afspraak te Praag, werd de pers op deze commissie-vergadering geweerd en werd er ook na afloop geen communiqué verstrekt.

Een memorie der Hongaren over het harde lot van de Hongaarsche minderheden kon nog niet behandeld worden, daar de landen, die in deze memorie beschuldigd werden, niet verschenen waren.

De Engelschen brachten daarop het Nationaal Tehuis der Armeniërs weer op het tapijt. Na een uitvoerig debat eerst tusschen Engelschen en Turken, doch waaraan later o.a. ook de Zwitsers en Zweden deelnamen, bleek de stemming in de vergadering, vooral na den krachtigen steun, dien de Zweden aan Turkije geboden hadden, van dien aard, dat de Engelsche delegatie, teneinde een nederlaag bij stemming te voorkomen, haar motie introk.

Op verzoek der Turken, werd verder besloten, om op het a.s. zevende congres der Unie, dat 17 tot 19 Juni te Weenen zal gehouden worden, op de agenda niet te plaatsen: "De quaestie der minderheden in Anatolië", maar het woord Anatolië te vervangen in "het naburige Oosten". Op dit zevende congres zullen overigens alle quaesties, die door deze commissie behandeld zijn, ter tafel gebracht worden.

top