Algemeen Handelsblad, 23 januari 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeniërs

De correspondent van de "Times" te Konstantinopel bericht dat de Turksche regeering een decreet heeft uitgevaardigd waarbij den verdreven Armeniërs toestemming wordt verleend om naar hunne woonplaatsen terug te keeren. Evenwel was voor den wapenstilstand een commissie benoemd om de vestiging te bevorderen van Mohammedanen uit Tracië en Macedonië in het verlaten land der Armeniërs. Deze emigranten zullen vermoedelijk weer weg moeten, maar het gezag der regeering is een dode letter in de provincie, en het zal nog wel eenigen tijd duren aleer de Armeniërs in veiligheid kunnen leven.

In de buurt van Jalova vonden terugkeerende Armeniërs een tijdje geleden dat Turken bezit hadden genomen van hun goed. Zij snelden naar huis om hun olijven te oogsten, maar de Turken weigerden heen te gaan alvorens zij zelf de oogst hadden binnengehaald. In vele gevallen kunnen de erfgenamen van gestorven oorspronkelijke Armeensche eigenaars niet in bezit komen van wat hun rechtmatig eigendom is.

Alle berichten stemmen overeen dat de toestand der terugkeerenden ellendig is. De meesten moeten de reis te voet afleggen, bij gebrek aan transportmiddelen vaak blootsvoets, slecht gekleed, hongerig, ziek, uitgeput.

De toestand in Russisch Armenië laat eveneens zeer veel te wenschen over, daar het land vol vluchtelingen is, zoowel uit Turksch Armenië als uit Kars, Ardahan en Batoem (vanwaar de christelijke bevolking de wijk had genomen voor de oprukkende Turken).

Maar hier kunnen de geallieerden gemakkelijker hulp bieden.

In Turksch Armenië gaat dit met meer bezwaren gepaard. Geld en levensmiddelen kunnen niet worden gezonden zoolang de wegen onveilig zijn, en onbegaanbaar voor transporten en troepen.

Tegen het begin van Maart verwacht men evenwel hulp van Amerikaansche zijde. Een reliefschip is reeds onderweg.

top