Algemeen Handelsblad, 22 oktober 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Sovjets en Armenië

TIFLIS, ongedagteekend. (Havas-Reuter.) De Sovjetregeering heeft een ultimatum gezonden aan de regeering van Armenië, het vrije gebruik van de spoorwegen door de roode troepen en Kemalisten eischend. De regeering van Armenië heeft geweigerd, daaraan te voldoen.

PARIJS, 21 Oct. (Reuter.) Op het ministerie van buitenlandsche zaken werd medegedeeld, dat de Sovjetregeering aan Armenië een ultimatum heeft gericht, waarin zij vergunning eischt voor het onverwijlde transport van bolsjewistische troepen door Armenië ten einde zich te vereenigen met de Turksche nationalisten in Klein-Azië. Armenië verzocht den geallieerden, het te helpen, doch totnogtoe hebben dezen geen beslissing genomen.

top