Algemeen Handelsblad, 20 april 1900
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije en de Ver.-Staten

Bij de woelingen, welke in 1898 in Turkije plaats grepen en waarvan de Armeniërs het slachtoffer waren, werden ook eigendommen van Amerikaansche zendelingen vernield. Hun regeering eischte een schadeloosstelling van 90,000 dollar van de Turksche regeering, doch de chronische geldnood van Turkije belette het tot heden de schuld te vereffenen. Echter Amerika meent nu lang genoeg gewacht te hebben. Reuter heeft Dinsdag uit Washington het volgend bericht geseind: "Aangezien de Sultan in weerwil van zijn reeds voor 16 maanden afgelegde belofte nog steeds de schadevergoeding aan de Amerikaansche zendelingen niet heeft doen uitbetalen voor hun gedurende de Armenische verwarringen vernield eigendom, ter waarde van 90,000 dollar, zoo zijn de diplomatieke betrekkingen tusschen de Ver. Staten en Turkije zeer gespannen; en daar de diplomatie naar het schijnt haar hulpmiddelen heeft uitgeput, kon het wel gebeuren, dat de staatssecretaris Hay den Turkschen gezant zijn paspoort zond."

Het is waarschijnlijk, dat Turkije niet ongevoelig zal blijken voor dit dreigement.

top