Algemeen Handelsblad, 2 december 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Het Duitsch-Russische voorstel voor de hervormingen in Armenië, dat behalve de benoeming van een Turkschen generaal-inspecteur voor de Armenische vilayets ook de benoeming van twee Europeesche adviseurs met uitgebreide bevoegdheid wenscht, bevat naar het "Berl. Tageblatt" meldt, ook nog de volgende eischen:

De beide adviseurs, die tot een neutralen Europeeschen staat moeten behooren, en door de Porte uit een door de groote mogendheden op te maken lijst kunnen worden gekozen, zullen voor vijf jaren worden benoemd. De Turksche inspecteur-generaal mag geen besluit nemen, zonder toestemming dezer adviseurs. Bij verschillen van meening wordt door de Porte beslist, doch eerst na onderhandelingen met de gezanten der groote mogendheden in Konstantinopel. Na het eindigen der vijf jaren, die voor den arbeid der Europeesche adviseurs vastgesteld zijn, zal de Porte met de mogendheden onderhandelingen aanknoopen over de vernieuwing der contracten voor die ambtenaren, of voor de benoeming van andere adviseurs. Alle ambtenaren in Armenië worden door den inspecteur-generaal benoemd en ontslagen, doch met toestemming van de Europeesche adviseurs. De Armenische vilayets zullen worden vertegenwoordigd door een nationale vergadering die voor de helft uit Mohammedanen, voor de helft uit Christenen bestaat. Ook de ambtenaren in Armenië zullen voor de helft uit Mohammedanen, voor de helft uit Christenen worden benoemd.

De Turksche regeering verklaarde, dat deze voorstellen absoluut onaannemelijk zijn.

De gedelegeerden der mogendheden, die te Parijs bijeen zijn voor de bespreking der financieele regeling hebben nu besloten, dat de mogendheden aan Turkije geenerlei financiëelen steun zullen geven, voordat de Porte het hervormings-ontwerp voor Armenië heeft aanvaard, waarbij het toezicht op de uitvoerende macht aan Europeesche adviseurs wordt opgedragen.

top