Algemeen Handelsblad, 17 september 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Internationale Liga voor Armenië

Onze correspondent te Genève schrijft:

Te Genève is een Internationaal Congres gehouden ter bespreking van wat er gedaan kan worden voor Armenië, nu Amerika niet bereid is het protectoraat over dat land op zich te nemen en geen ander land daartoe te vinden is.

Men heeft besloten een Internationale Liga tot steun van Armenië op te richten, gevestigd te Genève. Deze liga zal van geen enkele regeering afhankelijk zijn en geen confessioneel kakakter dragen. Zij zoekt voor zichzelf geen enkel financieel, industrieel of commercieel voordeel, doch heeft tot eenig doel het Armeensche volk te helpen en zijn volkomen onafhankelijkheid te helpen te brengen.

De Liga zal twee organen hebben: een internationale raad en een uitvoerend comité. De Internationale Raad zal 60 leden tellen, van wie 10 Amerikanen, 10 Engelschen, 10 Franschen, 6 Zwitsers, 2 Denen, 3 Duitschers, 2 Belgen, 1 Nederlander (Westenenk) en 3 Italianen. Het uitvoerend comité zal bestaan uit 15 à 20 leden, van wie ten minste 7 te Genève of in de nabijheid moeten wonen.

Voorzitter van de Liga zal zijn prof. Ed. Naville, vice-president van het Internationaal Comité van het Roode Kruis.

Amerika, dat het protectoraat over Armenië weigerde, is wel bereid krachtigen financieelen steun te verleenen; de secretaris van het Armenisch Comité in Amerika heeft reeds 60 millioen dollar bijeengebracht.

top