Algemeen Handelsblad, 17 september 1908
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije

Uit Philippopel komen ontrustbarende berichten over revolutionnaire woelingen. In Kumkapi, een wijk in Stamboel, werd een betooging gehouden voor de instelling van een koninkrijk Armenië, die aanleiding gaf tot eenige onlusten tusschen Grieken en Armeniërs. Over het geheel meent men, dat in het land een flink persoon moet optreden, die den toestand beheerschen kan. Het telegram van koning Edward, dat in Turksche kringen groote ontroering wekte, daar het sedert dertig jaar de eerste directe mededeeling van den drager der Engelsche kroon aan den Sultan is, noemt den grootvizier Kiamil een "bekwamen en flinken man"; maar de juistheid hiervan is nog niet gebleken. Integendeel, meer en meer blijkt een energiek leider noodig. De toenemende stakingen, en de uitbreiding der Armenische autonomie-beweging zijn verschijnselen, die van een bedenkelijken toestand spreken. In liberale kringen wordt het steeds meer noodzakelijk geacht, om de vrijheid te beschermen door een krachtige regeering.

top