Algemeen Handelsblad, 16 september 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Dreigende hongersnood

De correspondent van de "Times" te Konstantinopel meldt, dat dr. Yarrow, de leider van de Amerikaansche hulpactie in Transkaukasië, aan de Amerikaansche Reliefcommissie te Konstantinopel telegrafisch heeft medegedeeld, dat epidemieën de honderdduizenden uitgewekenen, die gedurende den inval der Turken in den herfst van het vorig jaar hun haardsteden verlieten, bedreigen. Zij hebben geen vervoermiddelen, daar de Turken het geheele gebied dat zij bezetten, volkomen hebben geplunderd en 140 stadjes en dorpen hebben vernield, ten einde den boeren te beletten, in het voorjaar van dit jaar koren uit te zaaien. Het sterftecijfer onder de uitgewekenen is zeer hoog tengevolge van de cholera, die woedt. De Armeensche regeering verkeert in een zeer moeilijke positie tengevolge van het feit, dat de Perzische regeering den uitvoer van graan weigert toe te staan.

top